Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Ngày đăng: 26/09/2011


Nhóm thủ tục

Đăng ký kinh doanh

Tên thủ tục

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính  kế hoạch / Phòng Kinh Tế

Trình tự thực hiện

- Phòng Tài chính kế hoạch/ Phòng Kinh tế phát hiện hành vi vi phạm thuộc các trường hợp thu hồi quy định tại Nghị định thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 1:  Công dân nộp hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND cấp Quận/ Huyện.

Bước 2:  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch/ Phòng Kinh tế.

Bước 3:  Phòng Tài chính Kế hoạch/ Phòng Kinh tế thụ lý hồ sơ và thực hiện xoá tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND Quận/ Huyện
Địa chỉ chi tiết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các Quận/ Huyện

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch/ Phòng Kinh tế cấp Quận/ Huyện.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, hộ gia đình

Phí, lệ phí

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1/ Các Luật:
- Luật Doanh nghiệp 2005;
- Luật Đầu tư năm 2005;
2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.
3/ Các quyết định của UBND Thành phố:
- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;
- Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin