Thành lập hợp tác xã do hợp nhất hợp tác xã

Ngày đăng: 23/12/2013

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ DO HỢP NHẤT HỢP TÁC XÃ

2

Lĩnh vực TTHC

Đăng ký doanh nghiệp

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Cơ quan Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

4

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện.

Địa chỉ chi tiết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các Quận/ Huyện

5

Thành phần, số lượng
hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo về việc hợp nhất của hợp tác xã;

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ;

3. Điều lệ hợp tác xã mới;

4. Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc hợp nhất hợp tác xã (Giải thích mang tính hướng dẫn: Ban quản trị các hợp tác xã bị hợp nhất phải cùng nhau thành lập hội đồng hợp nhất để dự kiến tên, trụ sở của hợp tác xã hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn động của các hợp tác xã bị hợp nhất sang hợp tác xã hợp nhất; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và điều lệ của hợp tác xã hợp nhất);

5. Đối với hợp tác xã hợp nhất mà kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định hoặc chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

6

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đăng ký kinh doanh. BM-HAPI-14-49

- Danh sách số lượng xã viên BM-HAPI-14-50

(Theo Phụ lục tại Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

7

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

8

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức /cá nhân

9

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan  Đăng ký kinh doanh cấp Quận/ Huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

10

Kết quả giải quyết TTHC

Giấy chứng nhận ĐKKD Hợp tác xã

11

Phí, lệ phí

200.000 đồng

12

Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).

- Nếu không phải Người ĐDPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả.

- Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD các HTX bị hợp nhất

13

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

1/ Các Luật:
- Luật Hợp tác xã 2012;
- Luật Doanh nghiệp 2005;
2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 hướng dẫn thực hiện luật hợp tác xã.
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; 
- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX.
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.
3/ Các quyết định của UBND Thành phố:
- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;
- Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

14

Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC

- Tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC:

   + Tại trụ sở của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện.

   + Trên Website của Sở KH&ĐT Hà Nội:  www.dkkdqh.hapi.gov.vn

Địa chỉ chi tiết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các Quận/ Huyện

 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin