Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng: 02/08/2011

      Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

 Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thực hiện kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Thông báo số 236/TB-VPCP ngày 01/9/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ áp dụng đối với hộ kinh doanh như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2006/TT-BKH).

2. Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập thùc hiÖn theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV-6 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục IV-6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH.

Điều 2. Sửa đổi mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế mẫu quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH.

Điều 3. Bổ sung mẫu giấy tờ áp dụng cho trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định tại các Điều 19, 20, 21, 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp như sau:

a. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư này.

b. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư này.

c. Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Những hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi Thông tư này có hiệu lực không phải thực hiện việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới. Việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới được thực hiện đồng thời khi hộ kinh doanh đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Lưu: VP, Cục PTDN.

Download file văn  bản tại đây

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Võ Hồng Phúc

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin