VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

Ngày đăng: 14/07/2014

Sau khi Luật Hợp tác xã số  23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 được Quốc hội ban hành (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013), Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày  21/11/2013 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã (hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2014);

Ngày 26 tháng 5 năm 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014);

 Tại các văn bản trên, cơ quan đăng ký hợp tác xã (HTX) đã được quy định cụ thể:

a) Liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b) Hợp tác xã đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT cũng đã hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục và mẫu biểu liên quan tới các thủ tục hành chính trong đăng ký thành lập HTX, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX,…. Ngoài ra, còn có quy định về tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh HTX; thay đổi cơ quan đăng ký HTX, … Hợp tác xã có quyền khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành trong trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX hoặc không được đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX mà không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan đăng ký HTX.

Đáng chú ý là quy định về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký HTX. Cụ thể, GCN đăng ký HTX có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau: Khi HTX giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập và khi phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký HTX , hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX là không trung thực, không chính xác. Trường hợp HTX lợi dụng danh nghĩa HTX để hoạt động trái pháp luật; hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật cấm; hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ khi được cấp GCN đăng ký hoặc chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn 01 năm mà không đăng ký thì cơ quan đăng ký HTX có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của HTX đến trụ sở của cơ quan đăng ký để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì cơ quan đăng ký HTX ra quyết định thu hồi GCN đăng ký HTX.

Cũng theo Thông tư này, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, HTX phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định đến cơ quan đã cấp GCN đăng ký HTX nơi HTX đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo là nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp của HTX.

Về chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của HTX, chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 hàng năm, hợp tác xã báo cáo trung thực, đầy đủ, chính xác bằng văn bản tình hình hoạt động của HTX của năm trước đó với cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Về chế độ thông tin báo cáo của cơ quan đăng ký HTX, trong Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm và thời hạn tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký HTX, tình hình hoạt động của HTX  của các cơ quan đăng ký HTX cấp huyện, cấp tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Toàn văn Luật Hợp tác xãNghị định 193/2013/NĐ-CPThông tư 03/2014/TT-BKHĐT được đính kèm.

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin